�������

�������

� �������� ������������ ���������� � ���������� ������� ������, ���������, ������, ���������.

��� �������� ������ ���� �� ������ ��������������� ������������� ������ ������.

�������

 

  • ����� ������
  • �������� �� �������
7ya

04.06.10

Bolgenos OS (��������, ���������)� ������������� ����� ������������ ������� �� ���� Linux Ubuntu �� 11-�� ��������� ������ ������ �� ������� ������

������������������� ����� ����� �� ������� ������ �� ��� �������������� ���������� ���� ����������� ������������ ������� Bolgenos.

Bolgenos � ������������ �������, ��������� �� ������ ��������� Ubuntu Linux, � ��������� ������������ ������� ����� �����.

�������� ����� �� ���������� ����� "Bolgen", ��� � �������� �������� "�������� ���", � ��������� "os" � �������� ������������ ������������ "������������ �������". ���������� ������������� ���������� �������� ���� ������������ ������� ��� "��������", "���������" ��� ���� "���������", ��� ������ �������� �����������. ������ ������, ��� BolGenOs �������� ����������� �� "�� �������� ����� (��������). ������ ��� ��� ���������� ��� ������ ���� ����������.

����� ����������� ������������ � �������� ���� ��� ���� ������������ �������. � ������� ������� ������������� ������������ �������, ���������� ��� ����������� ��� ������������ ������ �������. � ��� ��������, ��� ������� �������� ��� ������������� ���������, ������� ����������, ����������, ��������� � ������������. ������� ������� ���������. ��-������, ������ ������� �� ������� �����. ����� ��������� ������� �������� ����� 1,7 �������� ���������� �����. ��-������, �������� ����������. �-�������, ������� �������������� ��� ������ � �������� ������������. � ������ � ���������� ����� ��� ������� ��������� �������� OpenBrowse�.

������� ������� �������� ��� ��������� � ������� ���� �� ������ ����������� � ����. ������� ��������� ��� ������� ���������� ������������� �� �����������. �� ��� ��� ��� ������ �� �������� � ���� � ��������� ���� �� ���� ������ ������� ������ �������� ���� �������� Windows � ���������� �������� ��� �� ���������. � ��� ��� ������� ������� � ������ Windows �� ����� ��������� (��� ��� ��� ���������� ��������� ����������� "��������"). ���������� ����������� ������� ������ ������������� � ������ �������� ���� ���������� ����� �� �� ���� ������ ������, ���� ������������ ���� ���������, ������� ������ ��� ����, ��� ������������ ������� Windows �������� �� ����������� �� 30 ������, ���� ������������� ����� ������� ������ ������ �������� ����� �� 5 ������!

������� ��������, ��� ������� ���������� �� ������ ��������������� �� ����������� � ��������� �������� ��������� ���������� ����� ��� ����� ������ � ���������� ������. �� � ��� ��� �� ��! ����� ����� ��������� ���������� ���� �������, ��� �������� ������� ��� ������� ��� ����� �����������. �� ������ ������ ������� ������������ ������, � ����� ������� ����������� ������� ��� ��. �� �� ����������� �� ������ ������ ��������� ����������� �� ����� �����������.

�� �������� � ��� ����� �����. ������� ���������� ����������� Linux, ������� �������, ��� ������ ���� ������������� ������� ������, ��������� ��� ��������� Ubuntu. �� �� ����� �� ������ - �� ������� ������ Bolgenos ���������� ����� ������ ��������� �������������.

�������� � BolgenOS

����������� ��������� �� ������

Bolgenos -