�������

�������

� �������� ������������ ���������� � ���������� ������� ������, ���������, ������, ���������.

��� �������� ������ ���� �� ������ ��������������� ������������� ������ ������.

�������

 

  • ����� ������
  • �������� �� �������

24.03.16

������� ����� ��������������� ����������� ������� ��������� �� ����������

obrazovanie����������������� ��������������� ���������� ��������������� ����������� ����� ������� ������ � ���������� �������������� � ������� ���������� ���, �������� ����������� ����������� � ����� ������� �������.

"�������� ������� � ���������� �������������� ����������������� ��������������� ���������� ���������� � ������� ���������� ��� � ��������� ������ � ����������� �����������", � ������� ������� �� ������� �� ��������� ��������� � �������.

 ����� ����������, ��� ����������� ����������� ������������, ��������� �������� ����������������� ���������� ��������������� ����������� ������ �������� ��������� �� �������.

 ��� �������� �������, � ��������� ����� ������������� ���������� ���������������� ������ �� ���������� ������ ����� �������������� ������������.

��� �������